Healing Your Origin Weekend met Andrea en Klaas (18+19 juli 2020)

HYO: omgaan met onzekerheden

Onzekerheid biedt een vrijbrief voor stress, angsten, onderliggende survival fear en het triggeren van oude wonden. Prille herinneringen bepalen voor een groot deel hoe we ons verhouden tot ons fysieke, psychosomatische, emotionele, energetische en spirituele ‘zijn’. Als imprints vormen ze onze gedrags- en hechtingspatronen; ooit onbewust ‘aangeleerd’ om als sociaal wezen te overleven en zoveel mogelijk een gevoel van veiligheid te creëren. Onzekere tijden kunnen daarom gemakkelijk ons gevoel voor veiligheid aantasten en ons wijzen op de kwetsbaarheid van ons ‘zijn’.

HYO: de onverwoestbare ruimte

Dat is ook de reden waarom veel mensen als reflex in eerste instantie niet blij zijn met verandering. Kijken we voorbij deze reflexen dan zien we dat ons ‘zijn’ onkwetsbaar is, omdat we verbonden zijn met de onverwoestbare ruimte waarin we leven: the indestructible space. In the indestructible space herkennen we onze kracht en individuele kansen voor meer self-empowerment, SELF-connection en spirituele groei.

An online meeting for transformation through field awareness and connection beyond space and time

HYO: wat mag je verwachten?

In Healing Your Origin (HYO) nodigen we de diepere krachten uit die aan het werk zijn en ons beïnvloeden. We kunnen deze integreren en transformeren zodat ze ons niet langer blokkeren of tegenhouden, maar ons meer vrijheid en levensruimte geven. Het luisterend vermogen van het wetende veld dat we als kleine groep vormen, creëert de intieme setting waarin meer dan voldoende tijd is voor ieders persoonlijk proces. De processen volgen elkaar organisch op. Hoe we dit doen, ken je misschien van de theorie en het proceswerk in Self-Connection, Holistic Awareness, de Trauma Training, Toxic Shame, Shame & Intimacy of van vorige Healing Your Origins. Overigens, ook als je hiermee niet bekend bent, kun je gewoon deelnemen aan HYO. Vanuit holistische waarneming wordt ieders proces ook vertaald in een holistische tekening die zonder woorden rechtstreeks spreekt tot het hart en de ziel.

HYO: wat kan het jou brengen?

Neem eens de tijd om de vragen hieronder diep op jezelf te laten inwerken. Noteer eventueel wat er meteen bovenkomt bij je aan gedachten, beelden, twijfels, verlangens, lichaamssensaties, emoties… Herken je jezelf in een of meer van deze vragen, dan zou je dit heel goed als ingang voor je thema kunnen gebruiken. En natuurlijk zijn dit voorbeelden, mogelijk heb je zelf andere vragen of wensen.

  • Ben ik eraan toe om oude wonden te helen?
  • Wil ik meer in verbinding zijn met mezelf, andere mensen en de wereld om me heen?
  • Heb ik behoefte aan meer intimiteit met mezelf en mogelijk ook met een partner?
  • Ken ik mijn eigen spirituele vermogen eigenlijk wel en kan ik hier ook meer mee doen?
  • Kan ik meer resources ontdekken om beter om te gaan met de uitdagingen in mijn dagelijks leven?

HYO: kan dat wel online?

In deze HYO ontmoeten we elkaar via Zoom. Vermoedelijk heb je jezelf de vraag al gesteld of dat wel gaat. Andrea en ik kunnen hier volmondig ‘ja’ op zeggen. Heb je al eens een Space & Time sessie hebt gedaan, dan heb je dat al ervaren. De gedachte dat we als mensen van elkaar gescheiden zijn, is slechts een illusie. Onze ervaring in online trainingen, HYO en individuele sessies bevestigt dit elke keer opnieuw. Voor die intieme ‘kippenvel-momenten’ hoeven we niet fysiek bij elkaar te zijn. En natuurlijk kun je ervoor kiezen om gedurende deze dagen samen te zijn met andere deelnemers. Vanuit Zuid-Afrika (Andrea), Zurich – NL (Klaas) en de locaties van deelnemers creëren we zo een immens veld voor heling en transformatie. Daarnaast is er bij Klaas in Zurich overdag ruimte voor twee personen met thema.

HYO: praktische info

Data: zaterdag 18 + zondag 19 juli 2020

Tijd: 10.00 – 17.30 u (met organische pauzes)

Er is in het HYO Weekend plaats voor 8 à 9 personen: max 6 personen mét thema en 2 à 3 personen zonder thema. Deelname met thema is 400 euro, zonder thema betaal je 300 euro. Je kunt je t/m 30 juni opgeven via klaas@volgklaas.nl en aan te geven of je wel of niet een thema wilt inbrengen. Heb je vragen, mail Andrea (info@andrea-wandel.com) of mail, app of bel Klaas: 06 45 11 63 06. De voertaal in HYO is Engels. Andrea spreekt ook Duits en verstaat Nederlands en waar nodig zal Klaas ook vertalen.

Na opgave krijg je de factuur en een handleiding voor Zoom en specifiek voor hoe we Zoom tijdens onze HYO gaan gebruiken. Ook ontvang je een link voor de korte test-Zoom-meeting op de avond voorafgaand aan HYO; vrijdag 17 juli om 20.00 uur. Je kunt dan kijken hoe makkelijk Zoom werkt en je eventuele vragen stellen, mocht je nog niet vertrouwd zijn met Zoom. Zo zorgen we ervoor dat iedereen voorbereid is als we samen starten op zaterdag 18 juli.

Tijd voor wat anders…

En dan is het opeens bijna zover… mijn tweede website gaat bijna online. Ik vond het hoog tijd voor een site specifiek over mijn coach-sessies, workshops en trainingen. Tot nu toe vinden mensen deze info hier op volgklaas.nl. Maar deze site is vooral bedoeld als zakelijk visitekaartje en is meer vanuit marketing en in-/externe communicatie geschreven. De combi kon op zich wel (ik krijg ook nog steeds leuke reacties op volgklaas.nl) en toch begon het voor mezelf steeds meer te wringen. Nou, en dan moet het anders, vind ik. Hier een screenshot van sessiesaanzee.nl (nog niet online dus) terwijl ik samen met Scrolla! lekker aan het finetunen ben.

Healing Your Origin Weekend with Andrea + Klaas (July 18th+19th 2020)

HYO: dealing with uncertainties
Uncertainty provides a license for stress, anxiety, underlying survival fear and triggering old wounds. Fledgling memories largely determine how we relate to our physical, psychosomatic, emotional, energetic and spiritual being. They form our behavioral and attachment patterns as imprints; once unconsciously “learned” to survive as a social being and to create as much of a sense of security as possible. Uncertain times can therefore easily affect our sense of security and point out the vulnerability of our being.

The indestructible space

HYO: the indestructible space
This is also the main reason why many people as a reflex are not happy with change at first. If we look beyond these reflexes, we see that our being is invulnerable, because we are connected to the indestructible space in which we live: the indestructible space. In the indestructible space we recognize our individual opportunities for more self-empowerment, SELF connection and spiritual growth.

An online meeting for transformation through field awareness and connection beyond space and time

HYO: what you might expect
In Healing Your Origin (HYO), we invite the deeper forces at work that influence us. We can integrate and transform them so that they will no longer block or stop us, but give us more freedom and life space. The listening ability of the wise field that we form as a small group creates the intimate setting in which there is more than enough time for everyone’s personal process. The processes will follow each other organically. You might recognize our approach from the theory and process work in Self-Connection, Holistic Awareness, the Trauma Training, Shame & Intimacy or from previous Healing Your Origins. And even if you are not familiar with this, you can still participate in HYO. From a holistic perception, everyone’s process will be also translated into a holistic drawing that speaks directly to the heart and soul without words.

HYO: what it could bring you
Take time to let the questions on the right work deeply into yourself. It might be helpful to write down what immediately comes to mind as thoughts, images, doubts, desires, body sensations, emotions…
f you recognize yourself in one or more of these questions, you could very well use this as an entrance to your theme. And of course these are a few examples, you may have other questions or wishes.

o Am I ready to heal old wounds?
o Do I want to be more connected to myself, other people and the world around me?
o Do I wish for more intimacy with myself and possibly with a partner?
o Do I actually know my own spiritual ability and can I do more with it?
o Can I discover more resources to face the challenges in my daily life?


HYO: does it also work online?
In this HYO we meet via Zoom. You have probably already asked yourself whether this is possible. Andrea and I can say “yes” wholeheartedly.

If you have ever done a Space & Time session, you have already experienced that the idea that we as humans are separated from each other is only an illusion. Our experience in online training, HYO and individual sessions confirms this every time. We don’t have to be physically together for those intimate “goosebumps moments”. And you can also choose to be together with another participant during the days.
From South Africa (Andrea), Zurich – Netherlands (Klaas) and the locations of participants, we create an immense field for healing and transformation. In addition, Klaas in Zurich offers space for two people with a theme during the day.

HYO: practical information
Date: Saturday 18th + Sunday 19th July 2020

Time: 10:00 – 17:30h (including ‘organic’ breakes)

The HYO Weekend can accommodate 8 to 9 people: max 6 people with a theme and 2 to 3 people without a theme. Participants who contribute a theme pay 400 euros, without theme you pay 300 euros.

You can register via info@andrea-wandel.com or welkom@sessiesaanzee.nl and indicate whether or not you want to contribute a theme. If you have any questions, you can email Andrea or email/app/call Klaas: +31 (0) 6 45 11 63 06.

HYO will be in English. Andrea also speaks German and understand Dutch. When necessary Klaas will translate English or German into Dutch.
After registration you will receive the invoice and a Zoom manual which also explains how will use Zoom during our HYO. You will also receive a link for the short test Zoom meeting on the evening prior to HYO: Friday July 17th at 20:00h. You can then see how easily Zoom works and ask any questions if you are not yet familiar with Zoom.
In this way we ensure that everyone is prepared when we start together on Saturday July 18th.

Zoom zoom zoom (Een metafoor over…)

Even inzoomen

Het is bloedheet hier in Zuid-Afrika als een vogeltje dood voor mijn voeten neervalt. Ik kan het niet over m’n hart verkrijgen om het beestje in de groene container te stoppen. Het lukt me in onze tuin een gat te graven in de steengrond, waar ik het vogeltje een plekje geef, in de schaduw van een boom.

Even uitzoomen

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Even inzoomen

Ik beken: ik begraaf het vogeltje nadat ik eerst een uur met het beestje buiten zit. We lunchen samen en af en toe spreek ik tegen hem. Want al valt het vogellijfje niet meer te redden, de ziel van het beestje lijkt nog dichtbij te zijn. Niemand verder die het ziet of hoort. Misschien een ander vogeltje, in een boom vlakbij.

Even uitzoomen

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Even inzoomen

Drie uren na de begrafenis zie ik een vogeltje in ons huis rondvliegen. Alle verandadeuren staan open en dan is de weg naar binnen makkelijk te vinden. De weg naar buiten blijkt voor een vogeltje lastiger te vinden. Het plafond is enorm hoog en de grote lichtvensters bovenin zijn verwarrend voor een vogeltjesbrein. Ik praat met het beestje terwijl ik zijn vermoeidheid meen te voelen.

Even uitzoomen

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Even inzoomen

In mijn hoofd herhaalt een zin zich als een mantra. Stil laat ik het vogeltje weten dat ik nooit kwaad zal doen en hem kan helpen. Dan landt het beestje op het snoer van een hanglamp waar het zich aan vasthoudt. Het kopje draait onderzoekend. Het duurt even en dan komt het vogeltje dichterbij. Had ik dat verwacht? Lastig te zeggen; in ieder geval wel gehoopt natuurlijk. Het kopje draait weer, de ogen staan anders dan daarnet en ik voel een natuurlijke nieuwsgierigheid in het beestje opkomen.

Even uitzoomen

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Even inzoomen

Het vogeltje hipt voorzichtig richting mijn hand, tot op zo’n tien centimeter. Ik blijf rustig en ben tegelijk vol verbazing wat dit vogeltje-in-het-wild nu dot. Ik weet dat hij verschrikt zal opvliegen als ik hem probeer te pakken en doe niets dan wachten, diep luisteren en vertrouwen.

Even uitzoomen

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Even inzoomen

Minuten van contact volgen, zonder ook maar enige intentie van mijn kant om het beestje te pakken. Dan vliegt hij op, om op drie meter hoogte op een rand neer te dalen. Ik pak uit de auto een lange stok met een haak en beweeg de stok met de haak voorzichtig naar het vogeltje toe.

Even uitzoomen

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Even inzoomen

De haak raakt nu ongeveer de pootjes van het vogeltje. Mijn interne mantra verandert iets: je kent dit rare ding niet, maar het zal je helpen. Je kunt op mij vertrouwen om de weg naar buiten te vinden. Dan stapt het vogeltje op de haak en blijft zitten. Ik kan het bijna niet geloven. En ben tegelijk volledig één met wat gebeurt. Voorzichtig beweeg ik stok en vogel richting de verandadeuren. Ik loop naar buiten, naar een grote plant op de veranda en houd de haak vlakbij de takken.

Even uitzoomen

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Even inzoomen

Het vogeltje kijkt me aan en blijft op de haak zitten. Heel langzaam beweeg ik mijn hand naar hem toe. Ik voel z’n warmte en kan hem bijna aanraken, maar doe dit niet. Dan vliegt het beestje op, om een meter verder meteen weer neer te strijken op een tak. Het heeft zijn vrijheid terug maar lijkt nog aan het bekomen van de schrik. Tegelijk kijkt hij me diep aan. Er is een connectie; het is duidelijk voelbaar.

Even uitzoomen

Alles is belangrijk. Niets is belangrijk.

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Even inzoomen

Het vogeltje draait z’n kopje nog een keer en vliegt dan weg. Alles in mij en om mij heen trilt. Opwinding, ontroering, verbazing, verdriet en vreugde; het is er allemaal en het is er allemaal tegelijk. Twee vogeltjes. De een geholpen in de dood, de ander geholpen in het leven. Dan beginnen mijn gedachten er een metafoor van te maken. Van wat, voor wat, voor wie…? Ja, dat is zo mooi van een metafoor, een metafoor vertelt ons in elk moment van ons leven precies dat verhaal waar we in dat moment van ons leven aan toe zijn.

Even uitzoomen

Leven. Dood. Dood. Leven.

Niets is belangrijk. Alles is belangrijk.

Inmiddels

Zonder na te denken typ ik als titel boven een nog nader te bedenken post ‘Bewustzijnsverruimend zonder middeltjes’. Maar ik realiseer me dat ik eigenlijk iets heel anders wilde schrijven. Gewoon even kort iets over hoe ik geniet van het voorbereiden van een training. In opperste concentratie en tegelijk mezelf volledig verliezen in het tekenen en schrijven de flipcharts. Blok 3 van Holistic Awareness in dit geval, dat ergens begin oktober plaatsvindt. Een onderdeel in dat blok is ‘Mimic + Facial Expression’ en het plaatje hierboven is een detail van de flipchart die ik inmiddels klaar heb.
Maar de drie woorden kijken me doordringend aan. Ze laten me niet los. Ik moet daar toch gauw eens iets over schrijven. Want ik ben er inmiddels van overtuigd dat we ook zonder pilletjes, poeders of kruidentuintjes tegelijkertijd naar alle plaatsen van ons onderbewuste en het universum kunnen reizen. Ik heb er niets op tegen dat de lazy ones een ticket naar La-la-land kopen. En de smart ones understand there is also another road to travel…

Walking The Thin Line

Blok 1 zit erop. Met achttien therapeuten en coaches die de moed hebben om de dunne lijn te bewandelen in het contact tussen je cliënt, jezelf als professional en jezelf als mens met je eigen uitdagingen. Balanceren op de lijn van identificatie en disidentificatie, van trauma en hoogsensitiviteit, van doen en zijn, van dood en leven. Een intensieve training waarbij de deelnemers zelf de inhoud mede kunnen bepalen van de thema’s die kunnen worden getraind, geteacht en geoefend. Ik kijk uit naar februari, blok 2.

S.c.h.a.a.m.t.e.

Wat jammer dat het woord ‘schaamte’ zo beladen is. De uitdrukking ‘Ik schaam me dood’ zegt al genoeg. Lang niet iedereen weet dat schaamte twee varianten kent: de ongezonde en de gezonde. Toxic shame en healthy shame. Afgelopen dagen heb ik in België het seminar ‘Overcoming the paralysis of Toxic Shame’ van mijn partner Andrea Wandel weer mogen assisteren en begeleiden in een-op-een settings. Voor mij misschien wel het mooiste seminar dat we samen doen; dit keer samen met organisator Josephine Overeem. Drie intense dagen, zes mooie mannen en zes mooie vrouwen en ontelbare pareltjes van kwetsbaar maar krachtig contact in een zuivere verbinding. Ik vind het elke keer weer bijzonder om te mee te maken welke diepe lagen door de ogenschijnlijk simpele ervaringsoefeningen bij de deelnemers kunnen worden aangeraakt, En minstens zo bijzonder vind ik het hoe Andrea alles zo begrijpelijk en van-begin-tot-eind-boeiend weet uit te uitleggen. Over het belang van gezonde schaamte; over het ontstaan van ongezonde schaamte in onze eerste levensjaren en over de rol van ons sympathische en parasympathische zenuwstelsel en regulatie in het transformeren van toxic shame tot zelfliefde en intimiteit. De transformatie was ook zichtbaar en voelbaar tijdens deze drie dagen. Ja, ik ben ongelooflijk trots op mijn partner en daar schaam ik me niet voor. En hoera, we mogen nog even door. Bij NTI NLP in Limmen starten we aanstaande maandag The Thin Line en vrijdag Self-Connection om daarna weer naar een andere plek in België af te zakken voor de start van een Trauma Training.

MET DE S VAN SMAKEN MOGEN VERSCHILLEN

Sevenwolden heeft een goed verhaal richting leerlingen en ouders/verzorgers. Het onderwijs van de scholengroep in Heerenveen, Grou en Joure sluit meer dan ooit aan bij hoe de leerling zijn of haar plek kan vinden in een voortdurend veranderende wereld. Wat verwachten vervolgopleidingen, werkgevers en maatschappij van jou als leerling? En: wat mag je als leerling verwachten van je school en je docenten; van je schooljaren?

Ik heb iets met Sevenwolden. Ooit, toen het nog RSG Heerenveen heette, heb ik er les gehad, later heb ik er lesgegeven als docent tekenen en sinds een aantal jaren ben ik als creatief strateeg betrokken bij de interne en externe communicatie van de scholengroep.

Sevenwolden heeft mij ook gevraagd hun onderwijsontwikkelingen te vertalen in nieuwe communicatie. Dat moest groots aangepakt, want na meer dan 20 jaar riepen ook het logo en de uitstraling om vernieuwing. Ik ben blij met de nieuwe thematiek ‘zelfbewust en wereldwijs’ en met de nieuwe huisstijl die is gebaseerd op de psychosociale ontwikkelingen die je als 12-18-jarige doormaakt. Met 7x de S van smaken mogen verschillen.

Het geeft me een voldaan gevoel nu dit traject is afgerond; het nieuwe verhaal van Sevenwolden staat als een huis. De site is online, de huisstijl is geïmplementeerd en de ontwikkelde communicatiethematiek, die intern de lat weer ietsje hoger legt en extern een duidelijke belofte doet, gaat z’n weg vinden in de regio. Zelfbewust en wereldwijs.

Zig-zag

Een gloednieuwe folderlijn voor NTI NLP. Meer dan 20 trainingen, elk samengevat op 21×21 cm mooi papier waarop je via een metaforisch beeld en een beknopt, uitnodigend verhaal de essentie van de training tot je kunt nemen. Ik heb er met veel plezier en toewijding aan gewerkt en om het drukwerk nu in handen te hebben, geeft een voldaan gevoel. Voor mij klopt het aan alle kanten en dat heb ik links en rechts ook van anderen gehoord. De vormgeving heb ik met Ontwerpstudio Peper en Pekel opgepakt.

Op dit moment kun je de flyers nog niet downloaden vanaf de website van NTI NLP, omdat er ook een nieuwe site in de startblokken staat. Maar in de folderkast van het Limmense instituut stralen ze je fris en helder tegemoet. En als je dan goed kijkt, zie je dat elke flyer op de voorzijde een eigen zigzag-signatuur heeft, Geen flyer is gelijk. Precies wat we ook willen uitdragen: elke training, elke trainer, elke cursist heeft zijn of haar eigen unieke signatuur en unieke verhaal te vertellen.

Het is maar een piepklein plaatsje onder Alkmaar: Limmen. Maar ergens daar, midden in de weilanden, gebeuren dingen waarvan de wereld een beetje beter wordt. Mooie trainingen op het gebied persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. NLP, Systemisch Werken, Holistic Awareness. Ik kom nu zo’n acht jaar bij NTI NLP, eerst als cursist, daarna ook als assistent-trainer en als creatief strateeg /ideeënbedenker /helpende hand voor de marketingstrategie en communicatie.

Als er één ding is wat ik in Limmen heb ervaren, dan is het ‘verandering’. We zijn voortdurend in verandering en jezelf willen ontwikkelen is een natuurlijke beweging. Of, zoals je het ook kunt stellen: jezelf in alle facetten niet nog beter willen leren kennen, is een tegennatuurlijke beweging. (…en in mijn optiek een ongezonde beweging, alsof je leeft met de rem erop, of slechts één octaaf van een grand piano gebruikt, maar dat terzijde…) Hoe je verandering tegemoet treedt, bepaalt volgens mij hoe je makkelijk en zuiver je jouw leven kunt leven. Laat je het toe? Neem je je verantwoordelijkheid hierin? Blijf je te midden van alle zigzag-veranderingen vertrouwen (of leer je te vertrouwen) op dat wat je diep van binnen ervaart als je ‘ware ik’ (bij gebrek aan een beter woord)? Nou ja, gewoon wat vragen, waar je voor jezelf misschien een antwoord op wilt vinden. Of niet, ook goed!

Wat heeft dat nou met deze nieuwe folderlijn te maken? Nou, pak een paar flyers uit de kast en lees de verhalen maar, dan valt ’t wel op z’n plek. Welke training ik je zou aanraden? Dat hangt er maar net van af waar je op dit moment in je leven aan toe bent. Ik verheug me er in ieder geval op dat ik in november Self-Connection en Toxic Shame vs. Healthy Shame weer ga assisteren…

Last minute days are over

Ik was altijd een last minute beslisser en dat beviel me goed. Naar een concert. Naar een film. Onverwacht de tent in de auto gooien. Ook de schoolvakanties verliepen nogal eens zo. Mijn dochters en ik (toen nog dochter-tjes) zaten ooit ’s ochtends vroeg in een volgepakte oude Volvo (tent op het dak) op weg naar… ja, naar wat eigenlijk? Wat gaan we doen dames? Wordt het Denemarken of Texel? Ehm… ehm… Ik meen me te herinneren dat de auto uiteindelijk zelf de knoop heeft doorgehakt. Maar dat kan verbeelding zijn.

De last minute man in mij wordt de laatste maanden behoorlijk op de proef gesteld. Ik moet vooruit plannen. Weken vooruit plannen gaat nog. Maanden wordt al ietsje ongemakkelijker. Maar jaren? Ik heb nu na te denken over 2019, 2020 en zelfs 2021 begint zich al te roeren. Agenda vullen met trainingen, workshops en seminars rondom persoonlijke ontwikkeling. Inspirerende dagen aan de zijde van mijn partner. Zij leidt, ik volg. Zij traint, ik assisteer en initieer. En ondertussen vinden we creatieve wegen om nieuwe dingen te ontwikkelen die we straks samen geven en begeleiden. Hartstikke leuk. Dit is me op ’t lijf geschreven. Dus: last minute days are over. Het is flink wennen. Ook al weet ik wat ik er voor terugkrijg. Over persoonlijke ontwikkeling gesproken.